Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po - Pá 7:00 - 14:00
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

při uzavírání smluv prostřednictvím internetového obchodu

Společnost  EXATHERM, s.r.o. se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35,  IČ  445 69 301 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 180251,

vydává v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím internetového obchodu, kdy vystupuje na straně prodávající, tyto obchodní podmínky.

Úvodní ustanovení:

1/  Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v rámci internetového obchodu, kdy EXATHERM, s.r.o, jako prodávající, nabízí a prodává své zboží kupujícím (zákazníkům, spotřebitelům). Veškeré smluvní vztahy se řídí při prodeji zboží v rámci tohoto internetového obchodu těmito obchodními podmínkami a příslušnou právní úpravou České republiky, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Pokud by se tyto podmínky dostaly  v jakékoliv části do rozporu se závaznou úpravou, platí příslušné závazné předpisy ČR.

2/  Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. V individuální  kupní smlouvě mohou účastníci po vzájemné dohodě sjednat podmínky odchylně od těchto podmínek, přičemž v tomto případě mají odchylná ujednání přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti původních obchodních podmínek.

3/  V rámci tohoto internetového obchodu lze smlouvu uzavřít v českém jazyce, kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny rovněž v českém jazyce. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

4/  Prodávajícím (dodavatelem zboží) je společnost EXATHERM, s.r.o. se sídlem Praha 3, Bořivojova 878/35,  IČ  445 69 301, sídlo provozovny (závodu) Železný Brod, Pelechov 17,   PSČ  468 22.

Spojení (komunikace):

doručovací (odesílací) adresa:
adresa provozovny - EXATHERM, s.r.o., Železný Brod, Pelechov 17, PSČ  468 22.

E-mail: berglova@exatherm.cz
Telefon: 483 346 721
Obchodní odd. (zákaznický servis), reklamace:  pí  Berglová

Vznik smlouvy :

5/ Nabídka zboží - nabízené zboží v rámci internetového obchodu je umístěno v nabídce prodávajícího uvedené na webové stránce www.exatherm.cz. Tato nabídka obsahuje informace o zboží, včetně uvedených jednotkových cen (ceník). Ceník obsahuje ceny zboží včetně DPH, a současně i ceny souvisejících poplatků - balné, náklady spojené s dodáním zboží (přepravné, náklady na dobírku).  Ceny zboží a souvisejících poplatků zůstávají v platnosti po dobu jejich zveřejnění v rámci internetového obchodu.

6/ Platební podmínky - v rámci internetového obchodu může kupující (zákazník) zboží uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti v provozovně prodávajícího při odběru, v hotovosti na dobírku, platba předem - bankovní převod.

7/  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář - objednané zboží vloží do nákupního košíku, přičemž před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat, měnit a opravovat údaje, které do objednávky vložil.  Odeslání objednávky se děje kliknutím na tlačítko OBJEDNEJ.

8/  Odesláním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s nabídkou zboží včetně cen a souvisejících poplatků, těmito obchodními podmínkami, jakož i podmínkami odstoupení od smlouvy a reklamace, které jsou jejich součástí. Veškeré objednávky, učiněné kupujícím prostřednictvím internetového obchodu se považují za závazné a kupující je povinen objednané a řádně dodané zboží odebrat a zaplatit příslušnou cenu, popřípadě balné či dopravné (poštovné), a to ve výši, jak vyplývá z ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, se kterým měl kupující možnost se seznámit.

9/  Prodávající je oprávněn s ohledem na charakter objednávky (množství zboží, způsob a místo dodání apod.) požádat zákazníka (kupujícího) o dodatečné písemné potvrzení objednávky, a to na to na adresu elektronické pošty prodávajícího či adresu provozovny.

10/  Prodávající objednávku kupujícího potvrdí elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce a současně k tomuto potvrzení objednávky připojí tyto obchodní podmínky. Prodávající objednávku vyřídí ve lhůtě do 5-ti pracovních dní od přijetí objednávky, pokud má zboží skladem. Pokud nebude prodávající schopen požadavek kupujícího vykrýt z důvodu nedostatku skladových zásob, toto mu elektronickou poštou sdělí na e mailovou adresu, ze které objednávku obdržel. Případná náhradní (pozdější) dodávka bude věcí dohody.

11/ Objednané zboží bude kupujícímu doručeno zasláno prostřednictvím přepravní služby. Náklady na doručení zboží kupujícímu nese kupující a vyplývají ze zveřejněného ceníku.  Kupující je povinen neprodleně provést prohlídku dodaného zboží s ohledem na shodu s objednávkou (množství, druh) a zda zboží nebylo při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě ( rozbití ) je kupující povinen toto oznámit neprodleně prodávajícímu nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky od přepravce. Zásilky, které budou vráceny jako nevyzvednuté, budou opakovaně zaslány pouze na základě dalšího požadavku kupujícího a po vzájemné dohodě.

Odstoupení  od  smlouvy :

12/ Kupující (spotřebitel) má právo v souladu s příslušnou právní úpravou (§ 1829/1 o.z.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy lze zasílat na adresu provozovny a na adresu elektronické pošty uvedené v odst. 4/. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu těchto podmínek.

13/  Pokud se kupující rozhodne odstoupit od smlouvy, musí prodávajícímu zboží vrátit do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Takto vrácené zboží nesmí být poškozené a s ohledem na druh zboží, je kupující povinen zvolit vhodný obal a způsob vrácení, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě.

14/  V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je prodávající povinen kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky, které kupující zaplatil, do 14 ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Není však tyto peněžní prostředky povinen vrátit dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu řádně odeslal.

Práva z vadného plnění :

15/  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem o ochraně spotřebitele (viz např. § 13, 15) a občanským zákoníkem (zejm. ust. § 1914 a násl.).

16/  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, a má zejména ujednané či deklarované vlastnosti, popřípadě vlastnosti obvyklé pro daný typ zboží, že vyhovuje požadavkům právních předpisů a množstvím i jakostí odpovídá objednávce kupujícího.

17/  Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku po dobu  24 měsíců od převzetí. Přičemž záruka na baterie dodávané společně s objednaným zbožím činí 6 měsíců. Projeví li se v této době vada funkčnosti, má se za to, že zboží bylo vadné již při odběru. To neplatí v případě, pokud vada byla způsobena rozbitím výrobku (pádem na zem, úderem apod.) nebo nesprávným užíváním.

18/  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující písemně či osobně u prodávajícího na adrese provozovny  EXATHERM, s.r.o., Pelechov 17, 468 22 Železný Brod, či e-mailem na e-mailové adrese  info@exatherm.cz , kde kupující uvede (popíše) reklamovanou vadu a uvede jim požadovaný způsob odstranění vady.  Zboží na reklamaci je třeba zabalit a zaslat způsobem, aby nedošlo s ohledem na druh zboží k jeho poškození při přepravě na adresu EXATHERM, s.r.o., Pelechov 17, 468 22 Železný Brod. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

19/   Prodávající vyřizuje reklamace do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a obdržení reklamovaného zboží. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob spotřebitel požaduje, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného písemného odůvodnění, proč byla reklamace zamítnuta.

20/   Pokud dojde k rozporu s objednávkou kupujícího a kupující obdrží jiné zboží, popřípadě jiné množství než si objednal, nebo kupující při převzetí zjistí, že obdržel výrobek vadný (nefunkční, rozbitý), je kupující oprávněn zboží zaslat zpět spolu s původním obalem. Zboží bude bezplatně nahrazeno. Náklady spojené s výměnou zboží nese prodávající. Kupující tak musí učinit nejpozději do 10 dnů od dodání zboží.

Ostatní práva a povinnosti:

21/  Mimosoudní řešení případných stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@exatherm.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, kterou má k dispozici.

22/  Kupující je srozuměn s tím, že prodávající bude v souvislosti s realizací práv a povinností   z kupní smlouvy nakládat a zpracovávat osobní údaje kupujícího, které prodávajícímu poskytl ( jméno, název, adresa, sídlo, IČ, elektronická adresa, tel.spojení apod.), s čímž kupující souhlasí. Prodávající je tak povinen činit na základě a způsobem dle zákona ochraně osobních údajů.

23/  Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

24/  Prodávajícímu lze doručovat na adresy uvedené v odst. 4/, kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

25/  Nedílnou součástí této smlouvy je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy -  viz  odst. 12 /.

 

Tyto  obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2014.

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
Kde nás najdete

Pelechov 62
468 22 Železný Brod

Kontakty
Logo
Exatherm - výroba teploměrů a hustoměrů
Zákaznická podpora Exatherm
Po - Pá 7:00 - 14:00
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz